Start Ewaluacja zewnętrzna
Ewaluacja zewnętrzna

W dniach od 29 września do 29 października 2014r. w Zespole Edukacyjnym nr 2, w skład którego wchodzi również nasze przedszkole rozpoczęły się czynności związane z procesem ewaluacji zewnętrznej całościowej wynikającej z nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez kuratora oświaty.

Ewaluacja zewnętrzna całościowa polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

4. Dzieci są aktywne.

5. Respektowane są normy społeczne.

6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

9. Rodzice są partnerami przedszkola.

10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badan zewnętrznych i wewnętrznych.

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

 

Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

 

Ewaluacji zewnętrznej dokonywał zespół wizytatorów. W badaniach brali udział wicedyrektor, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, dzieci , rodzice, a także instytucje współpracujące z przedszkolem. Prowadzone były również obserwacje: w trakcie zajęć  i na placu przedszkolnym.

Na podstawie zebranych danych ewaluatorzy opracowali raport , który został przedstawiony dyrektorowi i członkom rady pedagogicznej. Jego ostateczna wersja trafiła do kuratorium i do władz samorządowych. Został też udostępniony w Internecie na stronie npseo.pl. W wersji papierowej znajduje się w biblioteczce dla rodziców.

Ponieważ opracowany raport jest bardzo obszernym dokumentem, tutaj przedstawiamy Państwu jego skróconą wersję.

We wszystkich dwunastu badanych obszarach nasze przedszkole uzyskało poziom  B, co oznacza wysoki poziom spełniania wymagań.

 

Oto tabela obrazująca wyniki:


Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój dzieci B
Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego (D) ν
Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. (D) ν
Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami. (B) ν
Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami. (B) ν
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się B
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej. (D) ν
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu. (D)
ν
Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność tego procesu. (B) ν
W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. (B) ν
Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej B
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. (D) ν
W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. (D) ν
Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. (B) ν
Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. (B) ν
Dzieci są aktywne B
Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. (D) ν
Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności. (D) ν
Dzieci są wdrażane do samodzielności. (D) ν
Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju. (B) ν
Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. (B) ν
Respektowane są normy społeczne B
Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. (D) ν
Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. (D) ν
Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. (D) ν
W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie. (D) ν
Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w razie potrzeb. (B) ν
W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb. (B) ν
Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. (B) ν

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji B
W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. (D) ν
Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. (D) ν
Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. (D) ν
W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola. (D) ν
W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci. (B) ν
Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych B
Nauczyciele pracują zespołowo i wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych i analizują efekty swojej pracy. (D) ν
Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. (B) ν
Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu swojej pracy. (B) ν
Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego B
Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach. Przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań. (D) ν
Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. (B) ν
Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym. (D) ν
Rodzice są partnerami przedszkola B
Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. (D) ν
W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. (D) ν
Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach. (D) ν
Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola. (B) ν
Przedszkole realizuje inicjatywy rodziców. (B) ν
Wykorzystywane sa zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju B
Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. (D) ν
Przedszkole w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jego działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. (D) ν
Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. (B) ν
Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci. (B) ν
Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych B
W przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. (D) ν
Nauczyciele planują i podejmują działania wychowawcze i edukacyjne z uwzględnieniem wyników ewaluacji zewnętrzrnej i wewnętrznej. działania prowadzone przez przedszkole są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane. (D) ν
W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych. (B) ν
W przedszkolu prowadzi się badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb przedszkola, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne. (B) ν
Zarządzenie przedszkolem służy jego rozwojowi B
Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci. (D) ν
Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. (D) ν
Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. (D) ν
W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola. (D) ν
Zarządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. (B) ν
Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola. (B) ν
Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednio do jego potrzeb. (B) ν

 

Wymaganie:

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Koncepcja pracy przedszkola zawiera główne założenia jego funkcjonowania, które realizowane są poprzez szereg różnorodnych i spójnych ze sobą działań. Jej praktyczna użyteczność wynika z faktu uwzględnienia działań adekwatnych do potrzeb rozwojowych dzieci, specyfiki pracy przedszkola oraz zidentyfikowanych potrzeb środowiska lokalnego. Przedszkole systematycznie zapoznaje rodziców z koncepcją pracy przedszkola, a sposób w jaki to robi powoduje, że rodzice mogą swobodnie wyrażać swoje opinie i sugestie odnośnie działań w niej zawartych. Główne założenia pracy przedszkola są istotne dla rodziców, co uwidacznia się w ich wypowiedziach. Rodzice uczestniczą w modyfikowaniu koncepcji pracy przedszkola, mając do wyboru różne formy zgłaszania swoich propozycji zmian i są bardzo aktywnymi uczestnikami realizacji priorytetów pracy przedszkola. Ich aktywność przejawiana dużą ilością i różnorodnością podejmowanych inicjatyw, odnosi się do priorytetowych założeń pracy przedszkola, ukierunkowanych na wspieranie realizowanych programów i projektów w celu jak najlepsze przygotowanie dzieci do kolejnego etapu kształcenia i wychowaniu do wartości uniwersalnych i ponadczasowych.

Wymaganie:

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu podejmowane działania są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, zarówno indywidualnych jak i grupy przedszkolnej. Nauczyciele wspólnie planują i monitorują skuteczność i efektywność procesu edukacyjnego. Działania podjęte w wyniku wdrożenia wniosków z monitorowania przyczyniają się do rozwoju dzieci, o czym świadczą nabywane przez nie umiejętności i wiadomości, prezentacje na zewnątrz, a także pozytywne zmiany w zakresie zachowań i postaw. Przedszkole prowadzi także działania nowatorskie, które są adekwatne do potrzeb dzieci w zakresie ich rozwoju fizycznego, psychicznego, intelektualnego i społecznego, co wpływa pozytywnie na ich aktywność poznawczą i wysoki poziom zaangażowania w różnorodne działania podejmowane w przedszkolu prowadząc do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

 

Wymaganie:

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji, a obserwowane zajęcia potwierdzają spójność procesów edukacyjnych z zalecanymi warunkami realizacji. Nauczyciele monitorują osiągniecia wszystkich dzieci poprzez prowadzenie systematycznych i stałych działań, ukierunkowanych na realizacje bieżącej i ciągłej obserwacji aktywności dzieci, diagnozowanie ich osiągnięć, gromadzenie danych o osiągnięciach dzieci oraz analizie wytworów prac dziecięcych. Monitorowanie osiągnieć dzieci odbywa się z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz formułuje się wnioski, skutkujące doskonaleniem umiejętności dzieci według ich indywidualnych potrzeb. Wnioski są również  podstawą do modyfikowania programu wychowania przedszkolnego, co powoduje, że wychodzi on naprzeciw potrzebom i możliwością dzieci. W przedszkolu w wyniku monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci podejmuje się działania które maja wpływ na rozwój zainteresowań i umiejętności dzieci.

Wymaganie:

Dzieci są aktywne

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W opinii wszystkich respondentów dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach, a prowadzone obserwacje zajęć potwierdzają wysoki poziom zaangażowania przedszkolaków. Nauczyciele inicjują szereg działań ukierunkowanych na wyzwalanie u wszystkich dzieci różnych rodzajów aktywności, a ich starania znajdują odzwierciedlenie w zaangażowaniu się dzieci w działania proponowane przez kadrę pedagogiczna. Wszyscy nauczyciele podczas codziennych czynności i w różnych sytuacjach przedszkolnych wdrażają dzieci do samodzielności, stosując różne formy zachęt, co potwierdzają wszystkie obserwacje zajęć prowadzonych w placówce. Przedszkole stwarza dzieciom warunki do samodzielnego wykonywania zadań oraz wyboru określonej aktywności, co skutkuje przejawianiem przez dzieci postaw zaangażowania w podejmowane działania. W przedszkolu nauczyciele we wszystkich grupach wiekowych zachęcają dzieci do inicjowania i realizacji działań odnoszących się do różnych form ich aktywności (poznawcza, ruchowa, muzyczna, plastyczną ,teatralna, prospołeczna), co wyzwala w dzieciach twórcza postawę wobec stawianych przed nimi sytuacji problemowych i zadaniowych, której efektem jest różnorodność podejmowanych przez wychowanków inicjatyw. Eksponowanie wytworów i prac dziecięcych zarówno w salach jak i na korytarzach przedszkolnych zachęca dzieci do inicjowania i angażowania się w działania, związane z ich funkcjonowaniem w placówce. Wszyscy badani respondenci (dyrektor, rodzice, partnerzy)podkreślają aktywne uczestnictwo dzieci w działaniach na rzecz środowiska lokalnego, co przynosi obopólną korzyść zarówno dla wychowanków przedszkola jak i całej społeczności lokalnej.

Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu relacje pomiędzy grupami tworzącymi społeczność przedszkolna oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu oraz wyrozumiałości i współdziałaniu, co sprzyja poczuciu bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci. Działania wychowawcze nauczycieli, wspierane przez pracowników niepedagogicznych, we współpracy z rodzicami we wszystkich sytuacjach związanych z kształtowaniem postaw i zachowań dzieci są spójne i zgodne z zasadami obowiązującymi w przedszkolu. Wyrazem skuteczności podejmowanych działań są zgodne z obowiązującymi normami zachowania dzieci podczas pobytu w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych. Wszyscy nauczyciele są konsekwentni w dochowywaniu przyjętych norm i kształtują postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i podejmowane w grupie, dają dzieciom możliwość swobodnego decydowani o rodzaju zabawy i sposobie pracy oraz organizacji miejsca zabawy. Nauczyciele systematycznie prowadza monitorowanie podejmowanych działań wychowawczych, a wypracowywane wnioski są podstawą ich modyfikacji, zgodnie z potrzebami dzieci w ścisłej współpracy z rodzicami.

 

Wymaganie:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu systematycznie rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka i podejmuje się adekwatne do tego działania. Wspomaganie rozwoju psychofizycznego odbywa się w formie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i rozwoju talentów i uzdolnień, poprzez ukierunkowanie aktywności dziecka zgodnie z zainteresowaniami i stwarzanie warunków do prezentacji talentów na zewnątrz. Zgodnie z potrzebami dzieci i ich sytuacją społeczną nauczyciele korzystają ze wsparcia zewnętrznego w oparciu o podmioty świadczące poradnictwo i pomoc. W przedszkolu podejmuje się działania polegające na profilaktyce i zapobieganiu zjawiskom odrzucenia na skutek dyskryminacji. W powszechnej opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.

 

Wymaganie:

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu działania związane z planowaniem, realizacją i analizą procesów edukacyjnych oparto na współpracy wszystkich nauczycieli i dyrektora, w atmosferze partnerstwa i wzajemnej pomocy. W opinii nauczycieli ta współpraca rozpoczyna się  już od nauczycieli pracujących w jednej grupie i ma ona ciągły charakter. Podejmowane są wspólne działania w celu rozwiązania pojawiających się problemów, których większość  jest zazwyczaj rozwiązywana na poziomie grupy. Wszyscy nauczyciele dokonując autoewaluacji pracy wychowawczej i dydaktycznej chętnie korzystają z pomocy innych i sami jej równie chętnie udzielają . Upowszechniają swoje sprawdzone scenariusze imprez, konspekty zajęć innym współpracownikom gromadząc je w specjalnie do tego celu stworzonej biblioteczce.

 

Wymaganie:

Promowana jest wartość  wychowania przedszkolnego

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole skutecznie upowszechnia w środowisku lokalnym informacje dotyczące oferty przedszkola, podejmowanych przez nie działaniach oraz o ich celowości i efektach. Poza tradycyjnymi rozmowami z rodzicami, partnerami przedszkola, czy też przedstawicielami środowiska lokalnego, przygotowywane są broszury, afisze informujące o działalności placówki, osiągnięcia dzieci prezentowane są podczas imprez i uroczystości organizowanych na terenie przedszkola, a także poza nim. Informacje dotyczące funkcjonowania placówki i działań realizujących główne założenia koncepcji jej pracy oraz dotyczące korzyści wynikających z wychowania przedszkolnego są przekazywane zainteresowanym podmiotom podczas spotkań oraz za pomocą strony internetowej przedszkola. Pozytywne opinie zarówno rodziców jak i partnerów na temat realizowanej przez przedszkole koncepcji, świadczą o tym, iż jest ona im znana i akceptowana, a przedszkole cieszy się dobrą opinia zarówno w środowisku lokalnym, jak i wśród rodziców. Zdaniem partnerów realizowana koncepcja pracy odpowiada na wyzwania współczesności, a przede wszystkim jest zgodna z potrzebami dzieci i środowiska lokalnego.

Wymaganie:

Rodzice są partnerami przedszkola

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Otwarta postawa dyrektora i nauczycieli, włączenie rodziców w proces decyzyjny oraz uwzględnianie ich propozycji sprawia, że wychodzą oni z inicjatywami dotyczącymi dzieci i przedszkola. Przedszkole w sposób planowy pozyskuje opinie i inne informacje od rodziców, które są brane pod uwagę w procesie decyzyjnym dotyczącym miedzy innymi modyfikowania oferty edukacyjnej, planów modernizacji i wzbogacania bazy przedszkola oraz organizacji pracy przedszkola. Rodzice nie tylko mogą wpływać  na decyzje podejmowane w przedszkolu, a także podejmują wspólne działania służące wsparciu rozwoju dzieci obejmujące realizacje programów edukacyjnych, organizacji imprez, wycieczek, warsztatów. W przedszkolu wspiera się rodziców poprzez organizacje poradnictwa wychowawczego, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, organizację opieki socjalnej.

 

Wymaganie:

Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Skuteczna identyfikacja potrzeb i zasobów przedszkola i środowiska prowadzona w oparciu o rozmowy, ankiety oraz analizę informacji zamieszczonych w mediach lub przekazywanych osobiście przez zainteresowanych służy właściwemu planowaniu i podejmowaniu działań zaspokajających te potrzeby. Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami w sposób celowy i systematyczny, włącza się w przedsięwzięcia inicjowane przez inne podmioty. Działania przedszkola podejmowane we współpracy z różnymi instytucjami i podmiotami przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju dzieci a także odpowiadają na potrzeby środowiska. Wśród korzyści wynikających ze wspólnych działań wskazywane są miedzy innymi: pozytywny wpływ na rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny dzieci, kształtowanie postaw aktywnego odbiorcy kultury, oraz dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, wzbogacenie oferty przedszkola, promocja placówki w środowisku, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, integracja środowiska lokalnego, wzbogacenie infrastruktury osiedla.

 

Wymaganie:

Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu wykorzystywane są wyniki badan dotyczące wspomagania rozwoju dzieci i edukacji. Opracowano i wdrożono narzędzia oraz system przeprowadzania i analizowania badań wewnętrznych. Powszechne wykorzystanie przez pracowników przedszkola w procesie planowania działań i pracy wychowawczej i edukacyjnej wniosków z przeprowadzanych badan skutecznie przyczynia się do właściwego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Do doskonalenia własnej pracy nauczyciele wykorzystują także wyniki badan zewnętrznych, prowadzonych w placówkach podobnego typu oraz badan ogólnopolskich, w tym dotyczących gotowości szkolnej. Również prowadzone w sposób planowy i systematyczny badania dotyczące losów absolwentów przedszkola przyczyniają się do zintensyfikowania działań  mających na celu podnoszenie jakości pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz promocje edukacji przedszkolnej w środowisku.

Wymaganie:

Zarzadzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole dysponuje baza lokalowa zapewniająca bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci. Stosownie do potrzeb prowadzone są remonty i modernizacje budynku, jak i terenu wokół niego. Dyrektor wraz z kadrą pedagogiczną prowadzi skuteczne działania zmierzające do wzbogacania placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W przedszkolu stworzono odpowiednie warunki do pracy własnej, jak i zespołowej oraz rozwoju zawodowego nauczycieli, zapewniając im miedzy innymi udział w różnego rodzaju szkoleniach, odpowiednie warunki lokalowe, bazę dydaktyczna, sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu. Postawa dyrektora, jego osobisty przykład inspiruje nauczycieli do kreatywnego działania oraz podejmowania szeregu działań o charakterze innowacji. Dyrektor prowadzi efektywny nadzór pedagogiczny, z którego wnioski w pełni są wykorzystywane do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedszkola mających służyć jego rozwoju. W przedszkolu w proces decyzyjny włączono nauczycieli, rodziców i pracowników niepedagogicznych. Wszystkie ważne decyzje konsultuje się z wyżej wymienionymi podmiotami.

 

Wyniki ewaluacji utwierdziły nas w przekonaniu, że podejmowane przez nas działania są właściwe i służą rozwojowi dzieci i placówki, dały nam wsparcie umożliwiające efektywny rozwój organizacyjny a także zainspirowały nas do wprowadzenia zmian i nowatorskich rozwiązań. Dały nam również możliwość poznania wizerunku  placówki, takiego, jakim widzą ją rodzice i partnerzy przedszkola.

Po analizie wyników ewaluacji dokonanej na spotkaniu nauczycieli zostały opracowane propozycje zmian, które posłużą jeszcze lepszemu funkcjonowaniu placówki.

  • Wypracowanie propozycji modyfikacji koncepcji pracy placówki w formie ankiet na zebraniach początkowych z rodzicami w każdej z grup.
  • Kontynuacja współpracy z rodzicami w zakresie programu „Gość w przedszkolu”, poszerzenie oferty o propozycję „Święta z bajeczką”- prowadzonej w każdej grupie wiekowej.
  • Informowanie o każdych przedsięwzięciach wynikających z propozycji rodziców na plakatach, stronie internetowej, na zebraniach, zachęcanie do pomocy.
  • Systematyczne uzupełnianie gazetki „Rodzice, to dzięki wam”.
  • Wykorzystanie alternatywnych metod we wszystkich badaniach wewnętrznych przedszkola skierowanych do rodziców.
  • Przekształcenie planu adaptacyjnego w program adaptacyjny i ścieżki dydaktycznej „Lubuskie mój region, Polska moja Ojczyzna” w program.
  • Ukończenie „Przyrodniczej ścieżki dydaktycznej”, zgłoszenie jako innowację.

 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim rodzicom, partnerom przedszkola, którzy aktywnie uczestniczyli w procesie ewaluacji poświęcając swój czas i okazując wsparcie naszym działaniom.

 


Copyright © 2021 MP9. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.