Start Koncepcja pracy przedszkola

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

ZESPOŁU EDUKACYJNEGO NR 2 W ZIELONEJ GÓRZE W LATACH 2016 – 2021

 


I DIAGNOZA

Zespół Edukacyjny nr 2 powołany uchwałą Rady Miasta Zielona Góra
w dniu 4 marca 2003 roku powstał z 3 samodzielnie działających jednostek: szkoły podstawowej oraz dwóch przedszkoli położonych na osiedlu Morelowym. Po 13 latach funkcjonowania w pełni okrzepły struktury administracji i obsługi oraz zostały ukształtowane harmonijne zasady współpracy pomiędzy trzema podmiotami wchodzącymi w skład zespołu. Jednostka jednak jest tworem żywym ulegającym nieustannym przekształceniom i modyfikacjom związanym ze zmieniającą się rzeczywistością i wymaganiami, jakie stawiane są przez władze państwowe
i samorządowe.

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji pracy ZE 2 na lata 20016-2021 są wymagania stawiane wobec edukacji w:

- Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r.
w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2015 poz. 1270)

- Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r.
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2015 poz. 1214),
a dodatkowo jeszcze:

- Raporty z potrójnej zewnętrznej ewaluacji całościowej, jaką przechodził Zespół Edukacyjny w 2014 roku;

- Raporty z ewaluacji wewnętrznych opracowane w 5 ostatnich latach;

- Dokumentacja z nadzoru, wnioski i rekomendacje;

- Wyniki ankiet oraz rozmów przeprowadzanych wśród rodziców na temat ich oczekiwań wobec oferty szkoły;

- Założenia Strategii Rozwoju Oświaty Miasta Zielona Góra na lata 2016-2020;

- Wyniki rozmów z nauczycielami szkoły i przedszkoli;

- Autorefleksja na temat dotychczasowej pracy na stanowisku dyrektora ZE2.

Wynika z nich, że w wymaganiach takich jak:

- partnerstwo z rodzicami w obszarze przepływu informacji,

- organizacja procesów,

- aktywizacja uczniów,

- promowanie wartości edukacji

są jeszcze spore przestrzenie do wypełnienia zadaniami mogącymi podnieść jakość pracy zarówno w szkole jak i przedszkolach. Z kolei w obszarach takich jak współpraca z instytucjami zewnętrznymi, mimo że wyniki ewaluacji zewnętrznej były zadawalające, to wobec wzrastających stale wymagań stawianych przed edukacją, nieustanne poszukiwanie partnerów mogących wspomóc zarówno procesy wychowawcze jak i dydaktyczne jest koniecznością. Ponieważ zadania z tym związane znajdują się również
w Strategii Rozwoju Oświaty, szukanie partnerów w realizacji poszczególnych priorytetów będzie jednym z kluczowych zadań w realizacji tej koncepcji.
Nie można również pozostać obojętnym wobec rosnących z każdym rokiem potrzeb na wyspecjalizowane wsparcie uczniów i wychowanków
o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Zespół Edukacyjny nr 2,
w którym działają oddziały integracyjne w szkole i przedszkolu musi być gotowy na różne wyzwania w tym zakresie i otwarty na modyfikacje metod pracy w zależności od potrzeb. W szkole mimo licznych inicjatyw i współpracy z podmiotami zewnętrznymi funkcjonuje grupa uczniów, którzy głównie
z przyczyn środowiskowych mają kłopoty z respektowaniem norm społecznych.

Szkoła stara się stale rozszerzać ofertę zajęć pozalekcyjnych nie tylko dla uczniów szczególnie uzdolnionych, ale przede wszystkim dla uczniów nieposiadających żadnej alternatywy na spędzanie czasu wolnego. Nie zawsze jednak wyzwalają one na twórcze podejście do nauki tak, by uczniowie
w kreatywny sposób mogli pogłębiać nie tylko wiedzę, ale również rozwijać talenty i zainteresowania. W ZE 2 brakuje skutecznego mechanizmu rozpoznawania talentów wychowanków i uczniów oraz należytej współpracy w tym zakresie z rodzicami.

II PRIORYTETY W PRACY ZE 2 NA LATA 2016-2021

 1. Wychowankowie i uczniowie przygotowując się do kolejnego etapu nauki w twórczy sposób realizują swoje zainteresowania i talenty.

 1. Zespół Edukacyjny nr 2 poprzez promocję wartość edukacji, kształtuje postawy aktywne wobec wyzwań edukacyjnych
  i wychowawczych.

 1. Szkoła i przedszkola kształtują postawy i uczą respektowania norm społecznych.

LEGENDA

- wspólny cel działań w ZE2

- przedsięwzięcia na terenie przedszkoli

- przedsięwzięcia na terenie szkoły

III.  REALIZACJA ZADAŃ PRZEDSTAWIONYCH W KONCEPCJI

PRIORYTET I: Wychowankowie i uczniowie przygotowując się do kolejnego etapu nauki w twórczy sposób realizują swoje zainteresowania i talenty.

Cel 1.

Zmodyfikowanie systemu przygotowań wychowanków przedszkoli
i uczniów szkoły podstawowej tak, by realizowali zadania w twórczy sposób.

SZKOŁA

Aby osiągnąć ten cel planuję w latach 2016–2021 z jednej strony kontynuować te działania, które przynoszą pożądane efekty edukacyjno-wychowawcze, z drugiej zaś chcę wprowadzić zmiany wspierające działania
o charakterze twórczym i kreatywnym.

 • Wprowadzenie do procesu edukacji prac metodą projektu w działaniach w zakresie:
  -  edukacji regionalnej,

-  edukacji czytelniczej,

-  wolontariatu,

-  bezpieczeństwa i kształtowania postaw.

 • Wdrożenie realizacji konkursu szkolnego. „Najbardziej utalentowana klasa” promującego działania zespołowe i rozwijanie zainteresowań poprzez wzajemne inspirowanie się uczniów;
 • Wdrożenie realizacji konkurs „Uczeń roku” promujące talenty nie koniecznie związane z przedmiotami szkolnymi.

Termin realizacji zadania: 2016-2017

PRZEDSZKOLA

 • Opracowanie regulaminu i wdrożenie „Ligi przedszkolaka”
  to propozycja współzawodnictwa na kilku płaszczyznach między najstarszymi przedszkolakami z MP9, MP30 i oddziałem „0”w SP17. Sześciolatki będą dzieliły się swoimi talentami i popisywały sprawnością fizyczną. W realizacji zadań konkursowych dzieciom pomagać będą mentorzy w osobach uczniów ze starszych klas szkoły podstawowej. Zawody ligi będą rozgrywane kilka razy w roku na terenie poszczególnych budynków ZE2.

- rywalizacja sportowa SP17

- rywalizacja muzyczna MP 9

- rywalizacja plastyczna MP 30

Termin realizacji zadania: 2016-2017

 • Modyfikacja programu „Muzyka łagodzi obyczaje”, do którego zostaną włączone dzieci uczęszczające do szkoły muzycznej (MP9).

Termin realizacji zadania: 2016-2017

 • Budowa na terenie MP9 dydaktycznej ścieżki przyrodniczej z oznaczoną roślinnością oraz budowa ścieżki sensorycznej (projekt realizowany
  w partnerstwie z Nadleśnictwem Przytok).

Termin realizacji zadania: 2016-2017

 • Urządzenie w MP 30 stałej galerii sztuki prezentującej prace przedszkolaków i prace rodzinne.

Termin realizacji zadania: 2017-2018

Cel 2.

Zorganizowanie „AKADEMII RODZICÓW”

SZKOŁA

 • Realizacja zajęć pod hasłem: „Mamo Tato pokaż innym, co potrafisz” Celem tego działania jest aktywniejsze włączenie rodziców w pracę na poziomie szkoły. Rodzice od początku roku będą spotykać się cyklicznie prezentując swoje pasje, zainteresowania i wykonywane zawody.

- warsztaty oparte o prezentację zawodów,

- warsztaty oparte o prezentację zainteresowań,

-współprowadzenie lekcji tematycznych, na których będzie wykorzystywana wiedza rodziców,

- wizyty uczniów w miejscach pracy rodziców.

Termin realizacji zadania: 2016-2021

PRZEDSZKOLA

• Cykl zajęć aktywizujących rodziców „AKADEMIA RODZICÓW” pod hasłem: „Zgadnij, kim jest moja mama, mój tata”. Ze względu na duży udział w procesie kształtowania dzieci babć i dziadków, formuła akademii będzie rozszerzona o ich udział. Będzie to częściowa kontynuacja programu „Gość
w przedszkolu”

- spotkania z rodzicami,

- wizyty w miejscach pracy rodziców.

Termin realizacji zadania: 2016-2017 z możliwością kontynuacji
w przyszłych latach.

Cel 3.

Doskonalenie umiejętności rodziców ukierunkowanych na rozwój zainteresowań dzieci.

SZKOŁA

 • Przygotowanie spotkań dla rodziców uczniów mających trudności
  w nauce pod kątem szukania dla dzieci form aktywności pozaprzedmiotowej, gdzie będą mogły wykazać się umiejętnościami budującymi poczucie własnej wartości.
 • Organizacja spotkań we współpracy z PPP w Zielonej Górze dotyczących:

- nadaktywności rodzicielskiej w kwestii organizacji czasu wolnego dzieci,

- rozwijania potencjału i zainteresowań dzieci,

- umiejętności rozpoznawania predyspozycji i talentów dzieci.

Termin realizacji zadania: 2016-2021

PRZEDSZKOLA

 • Organizacja warsztatów dla rodziców i dziadków ukierunkowanych na rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań wychowanków.

Termin realizacji zadania: 2017-2018

PRIORYTET II: Zespół Edukacyjny nr 2 poprzez promocję wartości edukacji, kształtuje postawy aktywne wobec wyzwań edukacyjnych i wychowawczych.

Cel 1.

Promowanie działań w obszarze kultury.

SZKOŁA

 • Realizacja trzyletniego projektu „Kultura Tędy” w umowie partnerskiej z RCAK w ramach ogólnopolskiego programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo młoda kultura”. Projekt realizowany w na terenie woj. lubuskiego zakłada kształcenie nauczycieli, jako animatorów kultury
  w środowisku lokalnym. Zespół Edukacyjny został wybrany jako jedyny partner wśród jednostek oświatowych (Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. ODN, UZ, WOM). Projekt zakłada finansowanie w 100% najlepszych projektów z dziedziny kultury.

Termin realizacji zadania: 2016-2018

PRZEDSZKOLA

 • Rozszerzenie formuły konkursu „Rewia mody ekologicznej” organizowanego w MP9 o konkurencje związane z wiedzą
  i umiejętnościami w obszarze ekologii.

Termin realizacji zadania: 2017

Cel 2.

Wspieranie działań ZE2 poprzez włączenie jako sojuszników absolwentów szkoły i przedszkoli do promocji wartości edukacji.

SZKOŁA
Opracowanie i wdrożenie programu „Śladami absolwentów”:

 • Wizyty w miejscach pracy absolwentów szkoły (Gazeta Lubuska, Radio Zachód, Szpital Wojewódzki, Urząd Miasta itp.) Pokazywanie absolwentów z perspektywy ich miejsca pracy;
 • Cykl wywiadów w szkolnej gazetce „Tu wszystko się zaczęło”;
 • Systematyczne wizyty w szkole absolwentów i spotkania z kl. 6;
 • Organizowanie debat samorządu uczniowskiego z udziałem absolwentów np. cykl „Gdybym był dyrektorem…”;
 • Przeprowadzenie badań losów absolwentów;
 • Budowa elektronicznej bazy wiedzy o absolwentach;
 • Zapraszanie absolwentów do jury w konkursach na terenie szkoły;
 • Opracowanie regulaminu i przyznawanie przez uczniów i nauczycieli zasłużonym absolwentom szkoły odznaki „Ambasador szkoły”.

Termin realizacji zadania: 2016-2021

PRZEDSZKOLA

Organizacja w przedszkolach zajęć z udziałem uczniów SP 17, którzy byli absolwentami przedszkoli. Na spotkaniach uczniowie zaprezentują rozwinięte w szkole talenty i umiejętności.

Termin realizacji zadania: 2016-2021

Cel 3.

Przebudowa stron internetowych szkoły i przedszkoli.

SZKOŁA

 • Wzbogacenie strony internetowej szkoły o informacje:

- pokazujące szkolną codzienność czyli to, co dzieje się na lekcjach, (stosowane rozwiązania metodyczne, programowe, innowacje i projekty);

- związane ze sprawnością i profesjonalizmem podejmowanych przez nią działań (celowość i skuteczność);

- promujące wiedzę z różnych dyscyplin naukowych w celu zachęcania do jej zgłębiania, budzenie fascynacji poznawczych, aspiracji do uczenia się, samorozwoju;

- o kursach, szkoleniach organizowanych przez różne instytucje;

- o nagrodach i wyróżnieniach przyznawanych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

 • Utworzenie na facebooku profilu szkoły.

Termin realizacji zadania: 2017-2019

PRZEDSZKOLA

 • MP 30 - Przebudowa strony i nadania jej charakteru przyjaznego rodzicom. Wprowadzenie informacji na temat sukcesów dzieci, losów absolwentów, przyjaciół przedszkola oraz roli rodziców w działaniach placówki.
 • MP 9 - Wprowadzenie informacji na temat sukcesów dzieci i losów absolwentów i przyjaciół przedszkola oraz roli rodziców w działaniach placówki.

Termin realizacji zadania: 2017-2019

Cel 4.

Promowanie wartości uczenia się przez całe życie w środowisku lokalnym.

SZKOŁA

 • Zorganizowanie debaty z udziałem uczniów i rodziców „Dlaczego warto się uczyć”, podczas której w sposób otwarty przedstawiciele samorządu wspólnie z rodzicami i nauczycielami będą dyskutować nad potrzebą uczenia się przez całe życie oraz możliwością uczynienia ze szkoły jeszcze bardziej przyjaznego miejsca do nauki.

Termin realizacji zadania: 2018-2019

 • Realizacja projektu adresowanego do starszego pokolenia (mieszkańców osiedla oraz dziadków) z celu nabywania kompetencji informatycznych.

- podstawy obsługi komputera

- korzystania z e-booków

Termin realizacji zadania: 2019-2020

 • Zorganizowanie szkoleń członków rady pedagogicznej na temat:

- Jak skutecznie zachęcać i wspierać społeczność lokalną w procesie aktywnego uczenia się;

- Nauczyciel jako mentor uczenia się.

Termin realizacji zadania: 2018-2019

 • Zorganizowanie spotkania partnerów instytucjonalnych szkoły,
  na którym zostanie zaprezentowany wachlarz realizowanej współpracy
  z naciskiem, w jaki sposób wzbogaca ona ofertę edukacyjną szkoły. Spotkanie będzie okazją do promocji wartości edukacji i szansą na poszukiwanie nowych przestrzeni współpracy.

Termin realizacji zadania: 2020-2021

PRZEDSZKOLA

Zorganizowanie cyklu pogadanek z dziećmi pod wspólnym tytułem „A jak będę duży..”, podczas których promowane będzie idea uczenie się przez całe życie.

Cel 5.

Włączenie rodziców do promowania wartości uczenia się.

SZKOŁA

Powołanie zespołu składającego się z nauczycieli, rodziców i uczniów, który zaplanuje pracę nad przygotowaniem różnorodnych form promowania edukacji oraz prezentowania szkoły w środowisku.

Termin realizacji zadania: 2019-2021

PRIORYTET III. Szkoła i przedszkola kształtują postawy i uczą respektowania norm społecznych.

Cel 1.

Kształcenie postawy patriotycznej wśród wychowanków i uczniów.

SZKOŁA

 • Organizacja obchodów 75 rocznicy tragicznej śmierci
  gen. Wł. Sikorskiego patrona szkoły.

Termin realizacji rok szkolny 2017-2018

 • Łączenie imprez patriotycznych z aktywnością fizyczną, organizacja cyklicznej imprezy przełajowej „Bieg generała”.

Termin realizacji zadania: 2016-2017

 • Rozwinięcie corocznego konkursu pieśni patriotycznych o mini koncert zaproszonych gości.

Termin realizacji zadania: 2017-2018

 • Realizacja projektu szkolnego „Poznaj swoje...”,

- miasto,

- region,

- kraj,

który ma za zadanie stopniowe wprowadzanie w kręgi środowiskowe
i pokazywaniu postaw patriotycznych na różnych płaszczyznach.

Termin realizacji zadania: 2018-2019

PRZEDSZKOLE

 • Częstszy udział wychowanków przedszkoli w uroczystościach szkolnych na placu apelowym.
 • Organizacja warsztatów artystycznych „Polska w oczach dziecka” inspirowanych muzyką F.Chopina dla wychowanków zakończonych wystawą i wernisażem.

Termin realizacji zadania: 2016-2017

 • Organizacja w listopadzie tygodnia polskiego, w ramach którego odbywać się będą quizy w konwencji „Kocham Cię Polsko”.

Termin realizacji zadania: 2018-2020

 • Organizacja jubileuszowego X Międzyprzedszkolnego Przeglądu Recytatorskiego „Bajkowy świat J.Tuwima” pod hasłem „Wędrówki po Polsce”.

Termin realizacji 2017

Cel 2.

Wspieranie uczniów i  wychowanków nieradzących sobie z emocjami
i mających niską samoocenę.

SZKOŁA

 • Organizacja warsztatów w trudnych zespołach klasowych we współpracy z Dziennym Ośrodkiem Młodzieżowym, podczas których uczniowie będą się uczyć jak sobie radzić z emocjami oraz jak rozwiązywać konflikty w grupie rówieśniczej.

Termin realizacji zadania: 2016-2017

 • Przystosowanie pomieszczeń po mieszkaniach służbowych na potrzeby dzieci dysfunkcyjnych.

Termin realizacji zadania: 2017-2018

 • Realizacja zajęć arteterapii i muzykoterapii w projekcie partnerskim ze stow. „Duży Niebieski Dom” – zajęcia dedykowane uczniom z edukacji wczesnoszkolnej mających kłopoty w funkcjonowaniu w przestrzeni kultury.

Termin realizacji zadania:  2016-20

PRZEDSZKOLE

 • Wyposażenie grupy integracyjnej w środki dydaktyczne wspierające dzieci z dysfunkcjami w celu lepszej stymulacji ich rozwoju.
 • Opracowanie programu „Między porażką a sukcesem”, który będzie uczył dzieci umiejętności współzawodnictwa i rywalizacji opartej
  na zasadach fair play oraz radzenia sobie z porażkami.
 • Organizacja zajęć terapeutycznych dla dzieci o obniżonej motywacji
  do pracy.

Termin realizacji zadania: 2016-2021

Cel 3.

Ochrona w sposób systemowy dzieci przed przemocą.

SZKOŁA

 • Realizacja projektu „Chronimy Dzieci” fundacji „Dzieci Niczyje”. Szkoła usystematyzuje podejmowane działania poprzez wdrożenie
  w placówce standardów ochrony dzieci przed krzywdzeniem zapisanych w Polityce Ochrony Dzieci i uzyska certyfikat MEN.

Termin realizacji zadania: rok szkolny 2016/17, odnawianie certyfikatu
w kolejnych latach
.

Cel 4.
Wsparcie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

SZKOŁA

•  Rozwinięcie współpracy z „Akademią Przyszłości” i objęcie opieką tutorów większej liczby dzieci w celu opieki nad uczniami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Termin realizacji zadania: 2016-2021

PRZEDSZKOLE

 • Realizacja projektu systemowego zapewniającego wsparcie dzieci
  z oddziału integracyjnego w MP30 w ramach środków z EFS.

Projekt zakłada:

- Wsparcie kadry pedagogicznej poprzez zatrudnienie nauczycieli specjalistów;

- Organizację zajęć dla dzieci dysfunkcyjnych wspierających ich rozwój indywidualny;

- Zakup pomocy dydaktycznych oraz urządzeń dedykowanych dzieciom o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Termin realizacji zadania: 2016-2019

Uwagi końcowe:

Większość działań zaproponowanych w koncepcji pracy zakłada nawiązanie nowych form współpracy i partnerstwa z takimi instytucjami jak: Regionalne Centrum Animacji Kultury, Uniwersytet Zielonogórski, Nadleśnictwo Przytok, Stowarzyszenie „Duży Niebieski Dom” oraz podtrzymania współpracy takich instytucji jak: KS „Gwardia”,  MCKiE „Dom Harcerza”, Dom Pomocy Społecznej, Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie „Dalej Razem”, ZHR. 
Copyright © 2021 MP9. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.